Faldsled Strandpark

 
Faldsled og Landskabet:
Faldsled er en lille havneby med 526 indbyggere (2017, dst.dk). Havnebyen er beliggende i Svanninge Sogn ved Helnæs Bugten, to kilometer vest for Millinge,
ni kilometer nordvest for Faaborg og 35 kilometer sydvest for Odense.

Kystlandskabet samt skovene mod øst udgør Faldsleds landskabelige kontekst og havet med den tilhørende lave vegetation skaber de store åbne flader og lange udsyn mod horisonten som indrammer Faldsled og skaber en naturnær identitet for byen.
Faldsled er først og fremmest kendt for den eksklusive Falsled Kro og for sin hyggelige havn. Herudover udgør byen det vestlige udgangspunkt for den, over 200 km lange vandrerute Øhavs- stien, som binder en række oplevelser af det sydfynske øhav sammen.

Strandparkens potentialer:
Klippet græs, som lægger sig langs den smalle strand med en smuk udsigt over bugten. De primære brugere er lokale foreninger, samt sejlere som kommer ad søvejen.
Området er et kommunalt område, og blev frem til og med 2017 passet som en boldbane. De organiserede idrætsaktiviteter i lokalområdet var efterhånden blevet samlet på idrætsområdet ved hallen i Svanninge.
Brugen af arealet har ændret sig fra organiseret boldspil til spontane boldspil og andre aktiviteter.
Området forbliver i kommunalt regi.
Der udarbejdes en driftsaftale, hvor ansvarsfordelingen omkring drift og vedligehold af arealet afklares mellem beboerforeningen og kommunen. 

Den Gamle Skole, tidligere klubhus der rummede toilet og omklædningsfaciliteter, ligger i direkte tilknytning til arealet. Ejendommen bruges i dag til en lang række lokale aktiviteter, og som samlingssted i byen.
Kommunen vil sideløbende med projektet om udvikling af Faldsled Strandpark, arbejde med renovering af faciliteterne der knytter sig til Den gamle Skole. Således vil der fremadrettet kunne tilbydes indbydende handicaptilgængelige toiletter og evt. omklædningsfaciliteter til de besøgende i Faldsled Strandpark.

Den nye strandpark vil i højere grad end tidligere blive et naturligt samlingssted i byen, for både den organiserede event/aktivitet samt det uorganiserede møde mellem beboere.
Der er i området flere potentielle brugergrupper som kan inddrages og gøre brug af de nye faciliteter.

Steensvang.
Det lokale plejehjem Steensvang ligger blot 700 meter væk. Strandparken vil blive et lokalt udflugtsmål for de mest mobile beboere på plejehjemmet.

Pensionistforeningen.
En aktiv gruppe af ældre, der organiserer en lang række forskellige aktiviteter, vil i høj grad kunne benytte strandparken i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Faldsled Svanninge skytte, gymnastik og Idrætsforening.
En flerstrenget idrætsforening med gymnastik, fitness, fodbold, håndbold, tennis, badminton, svømning og petanque, med ca. 800 medlemmer fordelt på alle idrætsgrene. En stor potentiel brugergruppe, der kan få stor glæde af strandparken i forbindelse med udvikling af nye events og aktiviteter, der ikke nødvendigvis knytter sig til hallen og de øvrige faciliteter omkring idrætsområdet i Millinge.

Skoler og dagtilbud.
Brahesminde skoler og dagtilbud, Hastrup Friskole, samt øvrige skoler, institutioner og dagplejere i lokalområdet og Faaborg. Strandparken vil blive et oplagt udflugtsmål for skoler og dagtilbud i forbindelse med både undervisning, udflugter og arrangementer.

Det lokale turisterhverv.
Faldsled Strandpark vil i høj grad være medvirkende til at støtte det lokale erhvervsliv - særligt den del af erhvervslivet, der retter sig mod turismen.
Dette gælder bl.a. campingpladsen, Steensgaard (principlandbrug og spiseri), Faldsled Bed & Breakfast, Falsled Kro, Faldsled Havn, Tallerkengalleriet (lokal brugskunstbutik og café) alle beliggende indenfor 500 m fra strandparken. Strandparken bliver således et område, som samtlige virksomheder kan henvise deres gæster til, når disse har brug for et lokalt udflugtsmål, et område til fysisk aktivitet og rekreation. Området kan desuden danne rammen om diverse aktiviteter, events og arrangementer, organiseret af de lokale erhvervsdrivende.

Borgerindragelse
En kommunal spareplan i Faaborg Midtfyn Kommune betød, at der skulle lukkes fodboldbaner, rundt om i kommunen. En af de baner, var det smukt beliggende  område i Faldsled.
Boldbanen er et stort aktiv for byen og i den anledning tog repræsentanter fra Faldsled Beboerforening, Lokalrådet for Faldsled, Millinge, Svanninge og Faldsled/Svanninge S.G & I initiativ til, at indkalde til et møde for lokale aktører, med tilknytning til området.
Juli 2016
Første møde blev afholdt i starten af juli måned 2016, hvor der deltog repræsentanter fra Faldsled Beboerforeningsbestyrelse og underudvalg.
Her blev det besluttet, at der skulle indkaldes til etoffentligt borgermøde for alle i Faldsled, for at få ideertil, hvad området kan bruges til. Der lægges op til atmødet er for hele familien og der afsluttes med mulighedfor, at grille medbragt mad og beboerforeningen sørger fordrikkelsen.
Der udfærdiges en flyer, som husstandsomdeles og samtidigreklameres for mødet i forbindelse med den årlige havnefest.
August 2016
Borgermødet blev afholdt 30. august i strålende vejr. Der deltog mellem 70-80 i alle aldre. Deltagerne blev opdelt i 9 grupper, som alle fik en time til at drøfte muligheder og efterfølgende lave en planche med ideer og fremlægge dem for de øvrige deltagere.
Som afslutning på selve borgermødet fik vi positiv tilkendegivelse fra deltagere, som var parat til at indgå i en arbejdsgruppe, hvor opgaven var at arbejde videre med de mange forslag. Arbejdsgruppen placeres organisatorisk, som et underudvalg til Faldsled Beboerforening og refererer direkte, til beboerforeningens bestyrelse.
Efterår 2016
Arbejdsgruppen mødtes 2 gange i løbet af efteråret og besluttede, at Henning Bahl, Torben Søndergaard og Flemming Lunde, fremadrettet var styregruppe i forhold til
arbejdet med Faaborg Midtfyn Kommune. Alle forslag fra borgermødet 30. august blev gennemgået og prioriteret. På baggrund af dette blev der lavet en skitse over området, hvor de mange forslag blev indplaceret. Skitsen var til orientering udstillet ifb. med arrangementet ”Jul i Faldsled”.
Vinter 2016
I forsøg på at skabe opmærksomhed blandt politikkerne skrev styregruppen til det politiske udvalg, som har ansvaret for de grønne områder. På eget initiativ tog gruppen yderligere direkte kontakt til gruppeformanden fra Socialdemokraterne Hans Stavnsager. Han var meget interesseret i at komme og høre om projektet.
Der blev afholdt et rigtig godt møde med Hans Stavnsager, som synes at projektet lød spændende og tilbød sin hjælp i det omfang, det ville være muligt.
Marts 2017
På Beboerforeningens generalforsamling i marts måned 2017, fremlagde styregruppen de tanker og ideer, som var kommet frem på borgermødet og som efterfølgende var behandlet i arbejdsgruppen og der var stort set enstemmig opbakning til, at der skulle arbejdes videre med projektet. Samtidig vedtog generalforsamlingen, at forhøje kontingentet med kr. 50 pr. husstand, som fremadrettet anvendes til drift af det kommende aktivitetsområde.
Sommer 2017
Fra marts måned 2017 og frem til september, er der afholdt 5 møder med Faaborg Midtfyn Kommune og på et enkelt møde deltog Kommunens landskabskoordinator.
På møderne blev der bl.a. brugt en del tid på at få lavet et udkast til en driftsaftale for området. Der foreligger referater fra alle de afholdte møder.
Oktober 2017
For at få mere inspiration blev der taget kontakt til advokat Charlotte Kjærgaard, som er en af initiativtagerne til et udendørs oplevelses- og naturområde i Ringe by.
I oktober 2017 blev der holdt møde med Charlotte Kjærgaard, hvor der kom rigtig mange gode og brugbare oplysninger, som kan tages med i det videre arbejde
Der har endvidere været kontakt til projektgruppen bag Ådalsscenen i Gislev, som det er planen at aflægge et besøg i 1. kvartal 2018.
November 2017
Møde med LAND+, landskabsarkitekter, hvor vi præsenterede vores ideer og tanker med området og fik en god drøftelse om den fremtidige proces.
Januar 2018
Møde med LAND+ og Faaborg Midtfyn Kommune, hvor vi blev præsenteret for oplæg til den kommende ”Faldsled Strandpark”. Efterfølgende afholdtes møde med den ”store” arbejdsgruppe med god og konstruktiv drøftelse af oplægget fra Land+ og der fremkom tilføjelser/ændringer, som efterfølgende blev indarbejdet i forslaget.
Februar 2018
Møde med LAND+ og Faaborg Midtfyn Kommune, hvor det tilrettede projekt blev drøftet og bortset fra nogle enkelte rettelser og tilføjelser, står vi nu med den færdige
procesbeskrivelse/mappe, som skal bruges til ansøgning til Kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune, samt efterfølgende fondsansøgninger.
Faldsled Beboerforening afholder ordinær generalforsamling i marts måned og her er planen, at styregruppen vil præsentere projektet.

Historie
I forbindelse med signaturprojektet ”Museerne i Faaborg” indgår udvikling af Øhavs-museet som et besøgscenter til Øhavet. Besøgscenteret skal formidle natur og kultur i og omkring Øhavets landskab. Museet skal suppleres af ”hot spots”, placeret i Øhavets Landskab, hvor Faldsled udgør et oplagt potentiale for formidling af en fiskerby i Øhavet. Det betyder, at besøgende i Faldsled Strandpark fremadrettet
vil opleve oplysning og formidling af historien, naturen, dyrelivet mm. i området ved Faldsled Strandpark. Samtidig vil Øhavsmuseets gæster også være potentielle besøgende i Faldsled Strandpark. 
Fra boplads til landsby
Helnæsbugtens indre farvande med Illum, Horsehoved og Vigø som forposter for fastlandet bag Bjergkammers ( Birch-kammer 1682 ) stejle skrænter har igennem
årtusinder været besejlet af de mennesker, der siden Arrilds tid har levet deres liv på de tre små øer og på fastlandet bag dem.
Faldsled nævnes første gang i nogle dokumenter fra 1400 tallet og kaldes Faldsled og Ffoldzledh. I 1544 var selveste Kong Kristian den tredje med rigsmarsken Erik Banner og stormægtige på Millinge mark for at ride (og ganske forfare) om ret markskel 
mellem Faldsled og Millinge mark. 
Falsled Kro blev bygget i år 1787 og gjort til en arvefæstegård, hvor ældste søn skulle overtage gården, men der kunne tages pant i gården og drives handel. Derved kom kroen til at få stor betydning for Faldsled.
Søfart og skibsbyggeri er også en vigtig del af Faldsleds historie. En datter fra kroen giftede sig med skibstømmer Jens Møller fra Troense, han var ud af den store skibsbyggerslægt Møller. De bosatte sig i Faldsled. Skibsværftet blev bygget på engen Skjold, hvor man endnu kan se hvor det har ligget. Sidste skib bygget i Faldsled kom i vandet i år 1866.
Andelsmejeriet (Assensvej 522) blev opført i 1888, og nedlagt i 1947.
Faldsled Kirke er bygget i år 1933.
Sportspladsen blev lavet i 1949, men først i 1951 kunne den tages i brug. Sportspladsen har altid spillet en stor rolle i Faldsled, ikke kun på grund
af sport, men beliggenheden har gjort den til et samlingspunkt, når folk skulle til stranden, og med tiden er der lavet badebro og grillplads.

Turisme
I forbindelse med en ny udviklingsstrategi i Faaborg-Midtfyn Kommune er der i 2016 udarbejdet 3 by- og egnsprofiler: Faaborgegnen, Forstadsbåndet og Ringeegnen.
Faldsled ligger i Faaborgegnen. Borgerene i Faaborgegnen beskriver egnen således:
"Faaborgegnen er en egn med en varieret natur og en højt-til-loftet-mentalitet, der inspirerer den måde, vi lever på".
Derudover lyder visionen for egnen således: ”Vi vil være en egn, der opdyrker og fornyer vores udsyn og pionerånd, som nysgerrigt og undersøgende finder nye muligheder for os alle. Sammen vil vi benytte og beskytte vores unikke, forskelligartede natur for at finde fremtidens forretningsområder i pagt med netop naturen.”
Udvikling af Faldsled Strandpark går fint i tråd med visionen for egnen. Faldsled strandpark er netop dybt inspireret af naturen og understøtter mulighederne for ophold i naturen og adgang til vandet, som er så essentiel en karakter for egnen.
Derudover bidrager Faldsled Standpark i høj grad til at dyrke den fælles pionerånd, der med udgangspunkt i fortiden skaber grobund for nye eventyr, som giver lokal stolthed og udvikling.

Facts og tal om Faldsled
Antal besøgende i havnen 2016:
- Gæstesejlere:745 anløb
- Autocamper:211
Fordeling af helårsbeboelse og sommerhuse:
- Helårsbeboelse:267
- Sommerhuse:213
Aldersfordeling:
Alder            Faldsled by fordeling    300m buffer fordeling
 0-3 år          1%                                1%
3-12 år         9%                                6%
12-25 år       6%                                8%
25-40 år       8%                                8%
40-70 år       47%                              39%
70-100 år     28%                              39%

Lokalrådet for Faldsled, Svanninge og Millinge
Lokalrådet har fra opstart af projektet valgt positivt og aktivt at støtte op om dette. Projektet er på mange punkter i harmoni med lokalrådets udviklingsplan. Projektet har efter vores overbevisning potentiale til at blive et stort attraktivt areal, for ikke bare områdets beboere, men også besøgende til byen.

Falsled Beboerforening
Faldsled er en lille naturperle for foden af SvanningeBakker, som flere og flere får øje på og ønsker at blive en del af. Byen oplever tilgang af indbyggere – både børnefamilier og par hvor børnene er flyttet hjemmefra, der kan se potentiale i at være en del af et lille hyggeligt nærmiljø. Her er stor fællesskabsfølelse og vilje til at skabe et godt sammenhold for alle byens borgere. Derfor er der også stor glæde ved at den tidligere sportsplads nu laves om til en fælles Bypark, som kommer til at ligge smukt placeret lige ned til vandet ved ”Sorte Sten”. Her kommer en dejlig oase for både børn og voksne, hvor der både er ro til fordybelse på de små stier samtidig med der kommer til at være mulighed for aktivitet, glæde, sjov og leg. Det skal være et sted, der inviterer til at blive brugt både til hverdag og når familien er samlet i weekenden. Byparken må også gerne skabe rammen om hyggelige sammenkomster, leg og naturoplevelser for børnehaver, skoler og i det helt taget for folk udefra. Bestyrelsen i Faldsled Beboerforening er stolte af den kollektive opbakning, der er til projektet blandt byens borgere. I år har alle Beboerforeningens medlemmer indvilliget i at betale en fordobling af medlemsprisen for at lade den ene halvdel gå til  medfinansiering af projektet med at udvikle et nyt samlingspunkt i byen, hvor den
gode fællesskabsånd til stadighed kan udvikles og skabe grobund for endnu flere dejlige oplevelser.          

Skitser og ideudvikling
Ud fra borgermøder er en række ønsker om faciliteter og aktiviteter blevet udvalgt som de primære ønsker fra lokalbefolkningen. Tanker om eksisterende og potentielle brug er blevet resumeret til:
- boldspil
- skoler/børnehaver/SFO
- ældrepleje (steensvang)
- badegæster ved stranden
- folk fra nærmeste opland
- familiefester
- kirken
- turister og udefrakommende som besøger familie, venner, Faldsled Kro, campingplads, Faldsled Bed and Breakfast, Steensgaard, AIRBNB,
sommerhuse, Faldsled Havn etc.
- hundeluftning
- etc.
De ønskede egenskaber for den nye strandpark er ud fra 3 grundskitser blevet drøftet mellem styregruppe/arbejdsgruppe, kommune og landskabsarkitekter, og ligger grunden for det endelige skitseforslag.
Samtalen har især handlet om funktionerne/aktiviteterne og deres placering i forhold til hinanden, hvilke type beplantning som egner sig til projektet og hvordan man ankommer til stedet, med særligt fokus på parkeringsforholdene.

Faldsled Strandpark - Naturtræk
Naturen langs kysten er en af Faldsleds stærkeste kvaliteter, bl.a. når det gælder tilflytning og turisme. Faldsled Strandpark trækker landskabet op over skrænten og ind i byen. Den smalle strand vil brede sig tilbage i landskabet og give plads til en række aktiviteter og funktioner som ellers er bundet til det snævre areal mellem vegetation og vandkant. Ligeledes trækker vegetationen sig ind over den kortklippede
græsplæne, og skaber en naturlig atmosfære, hvoritid ligere kvaliteter som boldspil vil tilpasse sig.
Skoven som landskabstræk bidrager med en læskabene ryg og give de eksisterende træer et afsæt.

Faldsled Strandpark - Forbindelser
Forbindelsen mellem den gamle skole som fungerer som lokalt samlingssted og stranden er et afgørende træk for etableringen af den nye strandpark. Handicapvenlig
adgang fra den gamle skole til vandet samt en mere direkte forbindelse i retning af Faldsled Havn vil være grundlaget for det nye bevægelsesmønster.
Herudover vil strandparkens stisystem koble sig på den gennemgående øhavssti. Øhavsstien er en primitiv vandrerute, der går fra Faldsled, over Faaborg, til Svendborg og videre østpå til Lundeborg, Tåsinge og Langeland. Øhavsstien trækker årligt mange vandreturister til Det Sydfynske Øhav. Der er projekter i gang omkring udvikling af Øhavsstien og en evt. certificering som LQT-vandre rute (Leading Quality
Trail), med det formål at trække endnu flere vandreturister til det sydfynske. Øhavsstien udgår fra Faldsled Havn, 300 meter fra Faldsled Strandpark
og går direkte gennem Faldsled Strandpark. Strandparken vil derfor komme til at spille en væsentlig rolle som et støttepunkt (rasteområde/mødested) for vandreturister på Øhavsstien.

Faldsled Strandpark - Adgang for alle
Forbindelsen mellem den gamle skole og kysten skabes af et gennemgående trædæk som ender ud i en badebro. Dette trædæk skaber adgang over sandet og ned på selve stranden. Trædækket vil blive samlingssted for aktiviteter, det tiltaler et bredt
aldersspektrum og integrerer sig med en scene ned over skrænten. Der sikres adgang for alle i den nye strandpark og ved nedrivning af eksisterende bad og omklædning, skabes muligheden for nye toilet faciliteter og sammenhæng mellem den gamle skole og vandet.
Hovedparten af funktioner er samlet langs det nye strandforløb mellem den gamle skole og kysten, for at sikre en højere aktivitet året rundt. Herudover er det tanken at alle elementer har en så høj grad af multifunktionalitet som muligt, så f.eks. scenen
også fungerer som terrasse og udsigtspunkt, og skabe ramme om sociale aktiviteter som fællesang, nytårsfyrværkeri, kirke- handlinger, foredrag/fortællinger, udstillinger og meget mere.
Potentielle aktiviter og elememter i Faldsled
Strandpark
- Boldbane
- Badehus
- Sauna
- Udendørs bruser
- Scene
- Udekøkken
- Trænings faciliteter
- Beach Volley
- Multibane
- Handicap toiletter
- Krolfbane
- Handicap venlig adgang
- Siddemøbler


Faldsled Beboerforening - 5642 Millinge