Vedtægter
 
§ 1
Foreningens navn er Faldsled Beboerforening
 
§2
Foreningens formål er at samle Faldsleds beboere til i fællesskab at fremme byens vækst, trivsel og forskønnelse således, at man bevarer og udbygger det lokale islæt, vækst og nærhed, samt sikre Faldsled Gl. skole som samlingssted for egnens  beboere.
Foreningen skal herunder med henblik på at fremme disse formål søge et godt etableret forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder, samt påtage sig at føre forhandlinger med disse på medlemmerenes vegne.
 
§3
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Efter at der på denne er forelagt og godkendt for det pågældende regnsskabsår.
 
§ 4
Foreningens regnskab løber fra 1/1 - 31/12
 
§5
Enhver beboer der er bosat i Faldsled, samt organisationer, foreninger og klubber, der har hjemsted i Faldsled og har gyldigt medlemskort har en stemme.
 
§6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, dens valgperiode er 2 år.
3 medlemmer er på valg ulige år. 2 medlemmer er på valg de lige årstal, første gang ved lodtrækning.
2 suppleanter er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær hvert år.
 
§7
Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt repræsentant udpeget af de tilsluttede organisationer, foreninger og klubber. Ledelse er bestyrelsen, og der bliver indkaldt til mindst et årligt møde.
 
§ 8
Sekretæren fører i protokollen et referat fra førte møder og forhandlinger.
 
§9
Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer - en på valg hvert år, første gang ved lodtrækning.
 
§10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære generalforsamlingen.
 
§11
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer det.
 
§12
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er fremmødt.
 
§13
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 31. marts med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Aflæggelse af bestyrelsen beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af Budget. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Indkomne skriftlige forslag
8.Eventuelt
Generalforsamlingen indkaldes ved lokalpressen med mindst 14 dages varsel. 
Skiftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 
§14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af medlemmerne skiftligt indgiver begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af formanden senest 14 dage efter begæringens modtagelse, til afholdelse seneste månedsdagen efter.
Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, og dagsorden bekendtgøres samtidigt. 
 
§15
Stk. 1. Falsled Beboerforening kan opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør går en eventuel formue til almentnyttige formål i lokalområdet.
 
Vedtægterne blev vedtaget første gang 1. februar 1986.
Ændringer af vedtægterne sker ved generalforsamlingen 17. marts 2009 samt ekstraordinær generalforsamling 2020.
 
 

Hvem er vi

 
 
 
 
Bestyrelsen
 
Formand
Birthe Pedersen
Strandgyden 1
bimop24@gmail.com
30636815
 
Næstformand
Winnie Larsen
Birkevej 5
40876200
Kok@partygrill.dk

Kasserer
Lene Vittrup Justesen
Assensvej 433
50270104
lenejustesen25@gmail.com
 
Sekretær
 Margrethe Søndergaard
Assensvej 519
26322233
margrethe.soendergaard@gmail.com
 
Menigt medlem
Carsten Dan Madsen
Højstræde 10
20699005
cdm@flexa.dk
 
Suppleanter
Elisabeth Faaberg
Assensvej 451
51219990
elisabethfa@yahoo.com

Klaus Bircholdt
Falsledvej 50
20192086
klaus@klaudius.dk
 
 
BYFEST UDVALGET
 
Claus Nielsen
22 54 11 90.
clausgartneren@gmail.com
 
Annika Hansen
Assensvej 495
50746105
assensvej495@gmail.com
 
Per Storm Hansen
Irisvej 5
24248657
perstorm14@gmail.com
 
Samt alle medlemmer af beboerforeningens bestyrelse
 
 
 
CVR: 33725442
Faldsled Beboerforening - 5642 Millinge